25.01.2019

Kabaret Batter Séiss

Programm

­
Allgemeine Informationen

rue Kummel 13
L-6310 BEAUFORT


Datum

Freitag, 25 Januar 2019


Startzeit

20h00


Kontakt

T : +352 62170 77 63,+352 62143 01 01

E :

W : http://www.batterseiss.lu/