25.01.2019

Kabaret Batter Séiss

Program

­
General Information

rue Kummel 13
L-6310 BEAUFORT


Date

Friday, 25 January 2019


Time

20h00


Contact

T : +352 62170 77 63,+352 62143 01 01

E :

W : http://www.batterseiss.lu/